РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Всички чуждестранните лица, извършващи търговска дейност, могат да откриват търговски представителства в Република България.
Съгласно законите учреденото търговското представителство извършва нестопанска дейност, реклама на стоки и услуги др.
Нашето законодателство посочва, че търговското представителство на чуждестранно лице няма право да извършва самостоятелна стопанска дейност. Режимът на търговското предствителство на чуждестранно юридическо лице се урежда в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Търговските представителства на чуждестранните юридически лица се регистрират пред Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Заявител може да бъде всяко чуждестранно лице с право да извършва търговска дейност съгласно националното си законодателство. Потърсете добър адвокат София тук за изготвяне на всички необходимите документи за регистрация на търговско представителство на  чуждестранно юридическо лице
След решението на БТПП за търговското представителство чуждестранното юридическо лице чрез своя представител трябва да подаде декларация за данъчната регистрация на представителството пред териториалната данъчна дирекция в чийто обхват попада адресът на управление, вписан в БТПП (т. 1.7 от Заповед № 1 от 12 януари 2000 г. на главния данъчен директор за реда и условията за данъчна регистрация). Допълнително осигурените данни – данъчен номер, БУЛСТАТ и номера на банкови сметки, се вписват в регистрационната карта на търговското представителство в БТПП.
 Лицата, които са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирали търговски представителства в БТПП, могат да получат разрешение за продължително пребиваване в страната – за срок до една година (чл. 24, ал. 1, т. 6 Закона за чужденците в Република България). Разрешението за пребиваване може да бъде подновявано на същото основание след изтичането на срокa.
Търговското представителство трябва да разполага само със средства, преведени от чужбина за издръжката му, и евентуални постъпления от ДОО за обезщетения на работещите български граждани.Тъй като не извършват стопанска дейност, търговските представителства не са задължени да подават годишна данъчна декларация. По същата причина те не дължат данъци при източника съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. Независимо че не извършват стопанска дейност, търговските представителства са данъчнозадължени за социалните разходи за персонала, нает по трудово правоотношение и за управление. Сделките и разплащанията с местни лица в страната, които се осъществяват от търговското представителство, от негово име или по пълномощие от чуждестранното лице, се считат като осъществена самостоятелна стопанска дейност, подлежаща на данъчно облагане.
Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg
На основание чл.24 ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, в търговския регистър на Палатата задължително се вписват търговските представителства на чуждестранни лица. Решението на БТПП за регистрация на търговско представителство е с конститутивно действие.
За повече информация, във връзка с регистриране на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице можете да се обърнете към нас
MЕЖДУНАРОДНА ПРАВНА КАНТОРА „Д.ВЛАДИМИРОВ И ПАРТНЬОРИ“
Тел. 02/ 858 10 25
Е-mail : info@lawyer-bulgaria.bg